ALLMÄNNA VILLKOR

Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick. Monterplatsen skall vara bemannad under mässans öppettider. Utställaren ansvarar själv för sortering och bortforsling av avfall från monterplatsen.
Utställaren får endast förevisa föremål/produkter och tjänster som matchar mässans produkt- och tjänsteområde och som inte strider med gällande lag och föreskrifter. Sker bortforsling enligt ovan äger utställaren i intet fall rätt till ersättning av Mässan för kostnad eller skada – vare sig direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av beslut om bortforsling. Det är inte tillåtet att ställa ut föremål som Mässan betecknar som olämpliga ur säkerhetssynpunkt, såsom explosiva eller lättantändliga föremål, utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Mässan.

Utställaren har inte rätt att bortforsla utställningsföremål under pågående mässa. För det fall utställaren inte bortforslar utställningsföremål samt övrig utrustning och emballage efter mässans slut äger Mässan rätt att på utställarens bekostnad bortforsla och i förekommande fall destruera sådan egendom.
Utställaren ansvarar till fullo för all skada, av vilket slag det vara må, som uppkommer i samband med den aktuella mässan. Utställaren ansvarar även självt, enligt ovan, för eventuella skador som uppstår under och i samband med transport till och från den aktuella mässan. Mässan påtager sig inte heller någon vårdplikt av utställarens egendom eller förhyrda utrustning.
För att få ett trevligt helhetsintryck på mässan och för att ingen utställare ska bli omedvetet skymd av en annan utställare, granskar vi allt som ska vara på en höjd över 2,5 meter i montern. Detta gäller oavsett om det är en produkt som du som utställare säljer eller om det är en byggnation, vepa, beachflagga, ljustross eller liknande. Bedömningen görs utifrån om det finns en möjlighet att överstiga 2,5 meter i höjd. Skicka din ritning till info@expomalardalen.se för godkännande av Mässan.
Kan Mässan inte tillhandahålla avtalad monterplats, är Utställaren skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna skäligen kan påkallas. Kan Mässan överhuvudtaget inte erbjuda monterplats, äger Utställaren endast rätt att återfå inbetald monterhyra och samtliga övriga avgifter. Mässan ansvarar inte för i Utställarens monter utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skada uppkommit genom fel eller försummelse av Mässan eller av personal för vilken Mässan ansvarar.
Mässan ansvarar ej för material, kläder eller utrustning som tillhör Utställaren eller tredje man och förvaras i lokaler som upplåtits av Mässan. Mässan har ej heller något ansvar för visst evenemangs kommersiella genomslag eller framgång, antal utställare eller besökare eller förekomsten av vissa strategiska utställare. Skulle, på grund av omständigheter utanför Mässans kontroll, inskränkning med avseende på uppvärmning, tillhandahållande av elström, vatten, kommunikationsuppkoppling, elektroniska eller webbaserade tjänster eller andra av Mässan tillhandahållna faciliteter ske, är Utställaren ej berättigad återfå monterhyra, lokalhyra eller del därav. Utställaren är ej heller berättigad till någon form av skadestånd. I händelse av inskränkning enligt ovan på grund av omständigheter inom Mässans kontroll är Mässans ansvar begränsat till återbetalning av för sådan facilitet till Mässan erlagd ersättning.
I de fall katalog eller annan sammanställning av information rörande visst evenemang upprättas, oavsett form, tryckt eller elektronisk, frånsäger sig Mässan allt ansvar för eventuella felaktigheter däri. Mässan friskriver sig från allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att dessa allmänna villkor eller häri angivna bestämmelser ej följts, eller godkännande från Mässan ej inhämtats. Utställaren skall själv svara för samt ersätta Mässan för alla utgifter och skador till följd härav.
För det fall Mässan skulle tvingas ställa in eller flytta den aktuella mässan till ett annat datum, av vilken anledning det än må vara, har utställaren endast rätt att få redan erlagda hyres- och övriga erlagda likvider återbetalade.
Utställaren medger att tillgängliga uppgifter om honom får lämnas till tredje man. Utställaren medger att Mässan utan särskilt tillstånd från Utställaren fritt får göra ljud- och/eller bildupptagningar av de produkter, budskap, filmer, presentationer, framföranden, personer eller annat som representerar utställaren eller som utställaren visar på mässan. Mässan äger därefter rätten att fritt publicera resultatet av sådana upptagningar i eget PR- eller marknadsföringssyfte. Mässan svarar själv för erforderliga tillstånd för sådant nyttjande från berörda tredje parter.
Byggnationsmaterial skall bestå av klassificerat svårantändligt material såsom t.ex. spånskiva, plywood m.m. Svårantändligt material skall vara typgodkänt. Typgodkännande eller intyg från Statens Provningsanstalt ska finnas tillgängligt i montern om det inte är uppenbart att materialet kan godtas. Tyger och annat dekormaterial skall vara impregnerat mot brand. Tygtak överstigande 30 m2 är inte tillåtet utan att sprinkler installeras, eller brandvakt anlitas. Detta gäller naturligtvis även tak av annat material än tyg.

Det är inte tillåtet att förvara tomgods och annat brännbart material i montern. Alla elektriska installationer och utrustning skall vara utförda enligt gällande föreskrifter. Endast fordon som godkänts av Mässan får föras in i anläggningen och drivmedelstanken skall vara försedd med låsbart tanklock samt vara fulltankad. Användning av gasol/gastuber är inte tillåtet. Inför och under arrangemangen gör Mässan säkerhets- och skyddsinspektioner. Eventuella anmärkningar vid dessa skall åtgärdas omgående på utställarens bekostnad. Heta arbeten såsom t.ex. svetsning, lödning, bruk av rondell, öppen låga får inte förekomma i lokalerna, utan att skriftligt tillstånd erhållits av Mässan samt att giltigt certifikat för heta arbeten uppvisas. Detsamma gäller aktiviteter som avger rök eller gaser såsom t.ex. stekning och användning av rökmaskiner.

Vi har automatiskt brandlarm i lokalerna vilket innebär att våra rökdetektorer är mycket känsliga. Kostnader för utryckning orsakat av utställare debiteras respektive utställare. Öppen eld (levande ljus, gasollampor m.m.) är inte tillåtet inom anläggningen. Alla elektriska installationer skall vara utförda enligt gällande föreskrifter samt godkännas av mässans el entreprenör. Detsamma gäller all elektrisk utrustning. I övrigt så gäller de brandföreskrifter som finns upprättade gällande Svandammshallarna.